محصولات چسب البرز

 

 لاکسیل  و صنعت

توضیحات محصول پیشنهاد شده  در این قسمت

 

هنکل و صنعت صحافی

توضیحات محصول پیشنهاد شده  در این قسمت

 

ترميم کننده هاي حرفه اي

توضیحات محصول پیشنهاد شده در این قسمت

 

ويبک و چسب هاي بسته بندي

توضیحات محصول پیشنهاد شده در این قسمت

 

شوينده هاي صنعتي اکسون

توضیحات محصول پیشنهاد شده در این قسمت

 

سيکا و ساختمان

توضیحات محصول پیشنهاد شده در این قسمت

 

ماريسيل و پوشش هاي 20 ساله

توضیحات محصول پیشنهاد شده در این قسمت

 

چسب هاي ايزو فلوک در خانه

توضیحات محصول پیشنهاد شده در این قسمت